Strona główna Strefa rodzica Galeria Kontakt Księga gości Plan lekcji RODO

Przetargi

12 lipca 2019 - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na usługi społeczne

10 lipca 2019 - Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu prowadzonym jako zamówienie na usługi społeczne - plik pdf.

 

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT 13 czerwca 2019 - plik pdf

 

 

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 118

im. płk. pil. Bolesława Orlińskiego

ul. BULWAR IKARA 19

54-130 WROCŁAW

Tel. 71 798 68 40

Fax. 71 788 99 30

 gszymanski@sp118.pl

 www.sp118.pl

 

Nr sprawy:  US/01/2019                                                          Wrocław, 05.06.2019 r.

 

 

ogłasza wszczęcie postępowania dotyczącego udzielenia

 

ZAMÓWIENIA NA USŁUGI SPOŁECZNE

 

o wartości mniejszej niż kwoty określone w art. 138g ust. 1

ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych.

pn.:

 

 Usługi restauracyjne na rzecz  uczniów uczęszczających do Szkoły Podstawowej nr 118  we Wrocławiu

CPV 55.52.31.00-3, 55.52.40.00-9, 55.52.00.00-1, 55.52.12.00-0.

 


1. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA.

 Usługi restauracyjne na rzecz  uczniów uczęszczających do Szkole Podstawowej nr 118 we Wrocławiu

1.1. SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ZAWIERA SIWZ.

 

2. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA:

  od  04.09.2019 r.  do 25.06.2020 r. (z wyłączeniem dni wolnych od zajęć szkolnych zgodnie z kalendarzem roku szkolnego 2019/2020)
3. KRYTERIA OCENY OFERT.
Przy wyborze ofert Zamawiający będzie kierował się kryterium ceny - 60 %. + zatrudnienie dodatkowej osoby - 40%.

 

4. TERMIN SKŁADANIA OFERT.

Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie/kopertach (opakowaniu) w siedzibie Zamawiającego  we Wrocławiu, przy ulicy  Bulwar Ikara 19, Sekretariat. w dacie, nie później niż dnia  13.06.2019r. Godz. 11.00

5. MIEJSCE, SPOSÓB I TERMIN OTWARCIA OFERT.

Otwarcie ofert nastąpi dnia 13.06.2019r. Godz. 11:30  w siedzibie Zamawiającego we Wrocławiu przy ul. Bulwar Ikara 19, Sekretariat.


UWAGA:

WYKONAWCA WINIEN ZAPOZNAĆ SIĘ DOKŁADNIE Z ZAPISAMI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA, GDZIE SZCZEGÓŁOWO OPISANO WARUNKI UDZIAŁU, DOKUMENTY WYMAGANE PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO ORAZ ZAWARTO WSZYSTKIE NIEZBĘDNE INFORMACJE DLA WYKONAWCÓW.

 

Załączniki:

SP 118 SIWZ na usługi społeczne rok 2019-2020 GS.pdf

Zał. nr 11 - jadlospisy dla-szkół podstawowych.pdf

Zał. do SIWZ -10_zalecenia szczegółowe do surowców.pdf

Zał. do SIWZ - 9_dodatki do żywności niewskazane w diecie dzieci.pdf

SP 118 Załączniki do SIWZ SP 118 - 1-6-formularz oferty - edytowalny rok 2019.doc

 

 

 

 

 Administratorem danych jest Szkoła Podstawowa nr 118 im. płk. pil. Bolesława Orlińskiego we Wrocławiu, ul. Bulwar Ikara 19, 54-130 Wrocław. Kontakt do naszego inspektora ochrony danych: Tomasz Grzybowski, inspektor@coreconsulting.pl lub CORE Consulting sp. z o.o., ul. Wyłom 16, 61-671 Poznań. Szczegółowe informacje o regułach przetwarzania danych związanych z prowadzoną korespondencją e-mail znajdzie Pan/Pani na www.sp118.pl.

Menu

 


Szkoła partnerska w Indiach


Szkoły partnerskie w Anglii: